ГлавнаяПубликацииНормативные документы

Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности (от 27 августа 2010 г. N 796)

+ 12 840   2013-11-05 23:48:23


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2010 р. N 796
Київ

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності
 { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
 
  Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
     1. Затвердити  перелік платних послуг,  які можуть надаватися навчальними закладами,  іншими  установами  та  закладами  системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, що
додається.
     Установити,  що  послуги,  передбачені  пунктами 5, 13-15, 17 розділу 1, пунктами 1-3 розділу 4, абзацами другим і третім пункту 3  та  пунктом  4  розділу  7  зазначеного  переліку, надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,  та  особам  з  їх  числа.  { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
     2. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
     3. Міністерству освіти і науки:
  разом з   іншими   заінтересованими   центральними   органами виконавчої влади внести в установленому  порядку  пропозиції  щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;
  надавати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 28
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 27 серпня 2010 р. N 796


                             ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності
 
     1. У сфері освітньої діяльності:
     1) підготовка понад державне замовлення в межах  ліцензійного обсягу   відповідно   до   договорів,  укладених  з  фізичними  та юридичними  особами,  студентів  та  курсантів  вищих   навчальних
закладів   цивільної   авіації,   морського  та  річкового  флоту, Севастопольського  інституту  атомного  машинобудування  (далі   - студенти,   курсанти)  за  відповідними  освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів;

     2) навчання студентів,  курсантів для здобуття  другої  вищої освіти,  крім  випадків,  коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;

     3) підвищення  кваліфікації  кадрів,  навчання  для  здобуття громадянами  післядипломної  освіти  понад  державне  замовлення в межах ліцензійного обсягу;

     4) підготовка  кваліфікованих   робітників   понад   державне замовлення  в  межах  ліцензійного  обсягу,  крім  випадків,  коли здобуття освітнього рівня  кваліфікованого  робітника  передбачено навчальним  планом  підготовки  за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти;

     5) підготовка до вступу до вищих навчальних  закладів  та  до зовнішнього незалежного оцінювання;
 
     {  Пункт 6 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
     {  Пункт 7 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
     {  Пункт 8 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
 
     9) підготовка   та  перепідготовка,  підвищення  кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;

     10) навчання студентів,  курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянства;  стажування іноземців та осіб без громадянства;

     11) прийом кандидатських іспитів,  видання та  розповсюдження авторефератів,   дисертацій,   стенографування   під  час  захисту дисертацій;  інші послуги,  пов'язані  з  підготовкою  до  захисту
дисертацій  на  здобуття  наукового  ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням (крім оплати  часу  проведення  засідання членам  спеціалізованої  вченої ради та оплати часу участі в таких
засіданнях офіційних опонентів);

     12) проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;

     13) проведення  для  громадян лекцій та консультацій з питань науки,  техніки,  права,  культури,  мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо;

     14) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з  видачею  або  без  видачі  відповідних  документів  про  освіту курсів,    гуртків,   факультативів   (зокрема,   іноземних   мов,
комп'ютерної    підготовки,    гри   на   музичних   інструментах, хореографії,  образотворчого  мистецтва,  стенографії, машинопису, крою  та  шиття,  оздоблення  приміщень,  агротехніки, зоотехніки,
підготовки  водіїв) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним,  спортивним,  оздоровчим  та  гуманітарним напрямами, семінарів,   практикумів  з  підготовки  кадрів  для  дитячого  та
молодіжного туризму;
{  Пункт 14 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }

     15) організація,  проведення у  позанавчальний  час  (у  тому числі  канікули,  святкові  та  вихідні  дні) заходів за освітнім, науковим,   технічним,   художнім,    туристичним,    екологічним, спортивним,  оздоровчим  та гуманітарним напрямами,  крім тих,  що фінансуються за рахунок  коштів  загального  фонду  державного  та місцевих бюджетів;

     16) організація заходів,  пов'язаних з утворенням навчальних, навчально-виробничих,   наукових   закладів,   установ,    центрів навчальних закладів;

     17) забезпечення   обмундируванням  студентів,  курсантів  та працівників вищих навчальних закладів,  статутами яких передбачено носіння форменого одягу;

     18) забезпечення  харчуванням дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах з частковою оплатою  відповідно  до законодавства;

     19) утримання  вихованців  у інтернатних навчальних закладах, загальноосвітніх   школах   та    професійно-технічних    училищах соціальної   реабілітації   з   частковою  оплатою  відповідно  до
законодавства;

     20) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;

     21) виконання    складних    тематичних,   інформаційних   та довідково-бібліографічних  запитів  на  замовлення   фізичних   та юридичних осіб, зокрема за попереднім замовленням;
 
     { Пункт 22 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
     { Пункт 23 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
 
     24) видання та реалізація навчальної літератури,  методичних, науково-методичних,    наукових,      науково-технічних    видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо).

     2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:
     1) проведення  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських,     технологічних,     пошукових     та проектно-пошукових робіт;
     2) проведення   робіт   з   діагностики,   стандартизації   і сертифікації технологічних  процесів,  обладнання  та  матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
     3) проведення   досліджень   щодо  розвитку  окремих  галузей національної економіки та кон'юнктурних досліджень;
     4) проведення  наукової,   науково-технічної,   інших   видів експертиз в установленому законодавством порядку;
     5) проектування,       розроблення       та      виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів,  речовин, приладів, обладнання;
     6) випробування обладнання,  конструкцій,  виробів,  речовин, матеріалів;
     7) проведення консультацій з питань наукових  досліджень,  їх організації та наукового обслуговування;
     8) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
     9) впровадження результатів наукових досліджень;
     10) забезпечення   доступу   до   локальних  і  корпоративних комп'ютерних  мереж,  Інтернету,  автоматизованих  баз  даних   та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;
     11) впровадження,   виробництво   і   реалізація   дослідної, промислової,  наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки,  обладнання,  приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;
     12) здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;
     13) проведення  лабораторних  аналізів  і досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань;
     14) забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;
     15) забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов  на  виробництво  продукції,  проведення  її  сертифікаційних випробувань;
     16) розроблення науково-технічної документації;
     17) надання  дозволів  (видача  ліцензій)   на   використання об'єктів права інтелектуальної власності;
     18) розроблення   та  впровадження,  реалізація  та  супровід програмного   забезпечення    з    навчальною,    виробничою    та науково-дослідницькою метою;
     19) організація  та  проведення  наукових  заходів  (з'їздів, семінарів,  конференцій тощо),  якщо це не передбачено навчальними планами  з  підготовки  кадрів  і  не належить до діяльності,  яка
фінансується за рахунок  коштів  загального  фонду  державного  та місцевих бюджетів.

     3. У сфері міжнародного співробітництва:
     1) надання допомоги студентам,  курсантам з числа іноземців в отриманні віз;
     2) надання консультаційних  послуг,  послуг  з  перекладу  та інших  послуг  студентам,  курсантам,  аспірантам,  докторантам та працівникам навчальних закладів,  які від'їжджають за кордон, крім
випадків,  коли  такий від'їзд передбачений відповідним навчальним планом з підготовки кадрів;
     3) надання консультаційних  послуг,  послуг  з  перекладу  та інших послуг працівникам навчальних закладів,  які від'їжджають за кордон для наукового стажування або педагогічної роботи;
      {  Пункт 4 розділу 3 виключено на підставі Постанови КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
 
     5) надання     протокольно-інформаційних,     побутових    та перекладацьких послуг;
     6) підготовка,  організація  та  проведення  нострифікаційних тестів   та  іспитів,  надання  консультаційних  послуг  з  питань нострифікації;

     7) надання  послуг  загальноосвітнього  навчального   закладу I-III ступеня "Міжнародна українська школа", а саме:
     навчання осіб,  які  тимчасово  або  постійно  проживають  за кордоном і які не є громадянами України;
     проведення за згодою батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють, семестрового   та   річного   оцінювання,   державної  підсумкової атестації учнів на території країн їх перебування;
     атестація педагогічних працівників,  які зараховані на роботу до    загальноосвітнього   навчального   закладу   I-III   ступеня "Міжнародна українська школа" і працюють  у  навчальних  закладах, розташованих за кордоном.

     4. У    сфері   охорони   здоров'я,   відпочинку,   дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:
     1) забезпечення  проживання,  відпочинку  та  оздоровлення  у дитячо-юнацьких, спортивно-оздоровчих   таборах, санаторіях-профілакторіях,  пансіонатах,  на  базах   туризму   та відпочинку;
     2) проведення  групових  та  індивідуальних занять з фізичної культури     та     спорту     з     використанням     відповідної матеріально-технічної бази   навчальних   закладів,   якщо  це  не
передбачено навчальними планами та не належить до  діяльності,  що фінансується  за  рахунок  коштів  загального  фонду державного та місцевих бюджетів;
     3) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю  та обладнання,  якщо  це  не  передбачено  навчальними  планами та не належить  до  діяльності,  що  фінансується  за   рахунок   коштів
загального фонду державного та місцевих бюджетів;
     4) організація,             проведення            спортивних, фізкультурно-оздоровчих  заходів  (у  тому  числі  міжнародних)  з використанням  відповідної  матеріально-технічної  бази навчальних закладів,  якщо  це  не  передбачено  навчальними  планами  та  не належить   до   діяльності,  що  фінансується  за  рахунок  коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
     5) організація,  проведення  індивідуальних   екскурсій   для відвідувачів  та  організованих  груп  у  структурних  підрозділах навчальних закладів (музеях, ботанічних садах, заповідниках тощо);
     6) організація, проведення концертно-видовищних заходів.

     5. У сфері побутових послуг:
     1) будівництво,     ремонт     та     облаштування     житла, господарсько-побутових споруд та приміщень;
     2) ремонт   побутових   машин   і  приладів,  теле-,  аудіо-, відеоапаратури; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;
     3) виготовлення,  реалізація  та  ремонт  меблів,   побутових столярних виробів, садово-городнього інвентарю;
     4) надання  послуг,  пов'язаних  з проведенням фото-,  кіно-, відеозйомки, аудіозапису;
     5) виготовлення,  реалізація  та  ремонт  взуття,  швейних  і галантерейних виробів, товарів широкого вжитку;
     6) надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки;
     7) надання     у     тимчасове     користування     предметів культурно-побутового призначення,   садово-городнього   інвентарю, аудіо-   і   відеотехніки,   театральних  та  сценічних  костюмів, театрального  реквізиту,  інструментів  та  обладнання,  аудіо-  і відеозаписів,    експозиційного    обладнання,    відеокомплексів, відеомонтажних    студій,    фотопавільйонів,    звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій,  інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це  не  передбачено  навчальним  планом  та  не  належить  до діяльності,  що  фінансується  за  рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
     8) надання перукарських послуг.

     6. У сфері транспортних послуг:
     1) перевезення     вантажів,     зокрема     спеціалізованими транспортними засобами;
     2) перевезення   населення,  зокрема  туристично-екскурсійних груп;
     3) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
     4) ремонт і  технічне  обслуговування  автомобілів  та  інших транспортних засобів;
     5) паркування автомобілів та інших транспортних засобів.

     7. У сфері житлово-комунальних послуг:
     1) надання спеціально облаштованих* будинків і приміщень,  що перебувають  на  балансі  навчальних  закладів,  для   тимчасового проживання;
     2) надання  під  час канікул вільних спеціально облаштованих* приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;
     3) надання  спеціально  облаштованих*  приміщень  гуртожитків навчальних закладів для проживання:
     осіб, які  навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі;
     абітурієнтів відповідного   навчального   закладу   під   час вступних іспитів;
     осіб, які   направлені  у  відрядження  до  таких  навчальних закладів;

     4) надання   громадянам,    які    користуються    послугами, зазначеними  у  підпунктах  1-3 цього пункту,  комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків  і приміщень;
     5) заміна сантехнічних виробів,  газового,  електротехнічного та іншого обладнання:
     у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;
     на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, у встановленні:
     - поліпшеного обладнання;
     - нового   обладнання   до   закінчення  строку  експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами;

     6) надання  комунальних  послуг  користувачам  приміщень   та будівель, що не перебувають на балансі навчальних закладів;
     7) надання  на  вимогу  осіб,  які  проживають  у  спеціально облаштованих* будинках і приміщеннях,  що перебувають  на  балансі навчальних  закладів,  додаткових послуг,  крім тих,  що визначені підпунктом 5 цього пункту.

_______________
     * Спеціально  облаштовані  будинки  і  приміщення - будинки і приміщення,   що   перебувають   у   належному    технічному    та санітарно-гігієнічному стані  і  в яких створено належні умови для
проживання та відпочинку.

     8. Інші послуги:

     1) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; збір, переробка та реалізація лікарських рослин;
     2) надання  в  оренду  будівель,  споруд,  окремих  тимчасово вільних приміщень і площ,  іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній,
навчально-виробничій,  науковій діяльності,  у разі,  коли  це  не погіршує   соціально-побутових   умов  осіб,  які  навчаються  або працюють у навчальному закладі;
     3) експлуатаційне та господарське  обслуговування  приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;
     4) надання    поліграфічних    послуг,   реалізація   власної друкованої продукції,  у тому числі  інформаційної,  рекламної  та бланкової  (крім  видання  та  реалізації  навчальної  літератури,
методичних,   науково-методичних,   наукових,    науково-технічних видань,  друкованих засобів масової інформації (газет,  часописів,
альманахів тощо);
     5) виробництво   та   реалізація    продукції    громадського харчування, організація її споживання;
     6) забезпечення   оформлення  атестатів  доцента,  професора, старшого  наукового   співробітника,   свідоцтв   про   закінчення аспірантури,  докторантури,  інших  документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому законодавством порядку;
     7) забезпечення   оформлення   студентських   та   учнівських квитків,  залікових  книжок  осіб,  які  навчаються  відповідно до договорів,  укладених  з  фізичними  та  юридичним   особами;   їх дублікатів  для всіх категорій осіб,  що навчаються у відповідному навчальному закладі;
     8) забезпечення оформлення документів про  освіту  державного зразка в установленому законодавством порядку;
     9) здійснення в межах повноважень медичної практики,  надання ветеринарних  послуг,   проведення   діагностичної   медичної   та ветеринарної експертизи;
     10) здійснення палітурних, брошурувальних робіт;
     11) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищих  та професійно-технічних    навчальних    закладів   в   установленому
законодавством порядку;
     12) здійснення   заходів,    пов'язаних    із    провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством;
     13)    здійснення   доступу   до   Інтернету,   локальних   і корпоративних  комп'ютерних  мереж,  автоматизованих  баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не
працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі).
{  Пункт 13 розділу 8 в редакції Постанови КМ N 939 ( 939-2010-п ) від 12.10.2010 }
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 27 серпня 2010 р. N 796

                             ПЕРЕЛІК
               постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
 

     1. Постанова  Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження переліку  платних  послуг,  які можуть  надаватися  державними  навчальними  закладами" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).

     2. Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  14  листопада 1997 р.  N  1264  (  1264-97-п  )  "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів  України  від  20  січня  1997  р.  N  38  "Про
затвердження   переліку  платних  послуг,  які  можуть  надаватися державними навчальними  закладами"  (Офіційний   вісник   України, 1997 р., число 47, с. 20).

     3. Постанова  Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1999 р. N 547 ( 547-99-п ) "Про внесення змін  і  доповнень  до  переліку, затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 573).

     4. Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  17  листопада 2004 р.  N  1564  (  1564-2004-п  ) "Про внесення змін до переліку платних  послуг,  які  можуть  надаватися  державними  навчальними
закладами" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3049).

  

Поделитесь с друзьями:
Материал: Сайт МОН Украины

Смотрите так же

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно …
Постановление № 1836-VIII от 07.02.2017г. | КМ Украины, Действующий
Относительно оплаты помощи по временной нетрудоспособности, беременности и родам
Письмо № 396/0/14-10/18 от 18.01.2010 | Минтруда, Действующий
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 …
Постановление КМ №939 от 12.10.2010г. | КМ Украины, Действующий
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 …
Постановление КМ №1332 от 08.12.2009г. | КМ Украины, Действующий

Отзывы и комментарии

Добавить отзыв

Для комментирования войдите на сайт под своим логином и паролем или зарегистрируйтесь